FAQ

Voor wie zijn de regiobijeenkomsten bedoeld?

De regiobijeenkomsten zijn bedoeld voor (vertegenwoordigers van) cliënten, bestuurders en medewerkers (professionals) van gemeenten, aanbieders, zorgverzekeraars en zorgkantoren, en indicatiestellers (zoals het CIZ) die betrokken zijn bij de uitvoering van de Wmo (2015) en alle raakvlakken die dit heeft met andere stelsels (Jeugdwet, Zvw en Wlz).

Het perspectief van burgers/cliënten staat centraal in de regiobijeenkomsten. Daarom is de deelname en betrokkenheid van cliënten en ervaringsdeskundigen van groot belang voor het slagen van deze bijeenkomsten.

Wat is de opbouw van het programma?

De tijdsindeling kan per regiobijeenkomst verschillen, deze informatie ontvangt u na inschrijving. De globale opzet is voor elke regiobijeenkomst hetzelfde:

  1. Een plenair gedeelte met een inleiding, het perspectief van de cliënt, en een woord van welkom door de wethouder van de gastgemeente en een vertegenwoordiger van het ministerie van VWS.
  2. Aan de slag met elkaar. Ruime tijd voor een actiegerichte workshop in kleinere groepen samengesteld uit mensen die elkaar in de regio tegenkomen. In deze groepen worden aan de hand van vooraf geselecteerde knelpunten in de regio de thematiek en oplossingsrichtingen verkend en uitgewerkt, en zo mogelijk vervolgafspraken gemaakt. Hierbij is ook aandacht voor eventuele regionale best practices, dus waar sprake is van een succesvolle aanpak én aandacht voor een onderwerp waar de regio nog veel uitdagingen in heeft liggen.
  3. Het plenair delen van opbrengsten en inspiratie in de vorm van een markt en een panel. Dit panel bestaat bijvoorbeeld uit een wethouder, een cliëntvertegenwoordiger en een afgevaardigde van het ministerie van VWS. Dit panel zal reageren op een aantal opbrengsten van de workshops.

Kan ik suggesties aandragen voor de regiobijeenkomst?

Ja, via het inschrijfformulier van de betreffende regiobijeenkomst kunt u input leveren over wat naar uw mening de belangrijkste knelpunten zijn na de hervorming van de langdurige zorg. Ook kunt u eventueel een casus aandragen als illustratie van een dergelijk knelpunt óf juist een oplossingsrichting.

Hoe meld ik mij aan voor een bijeenkomst?

Dat doet u door op de juiste regiobijeenkomst te klikken en het inschrijfformulier in te vullen.

Kan ik een collega meenemen naar een bijeenkomst?

Ja dit is mogelijk, uw collega kan zich ook inschrijven via het inschrijfformulier.

Hoe kan ik zien of ik mij heb aangemeld voor een bijeenkomst?

U ontvangt uiterlijk een week voorafgaand aan de bijeenkomst van ons een bevestiging. Als u geen bevestiging heeft ontvangen verzoeken wij u contact op te nemen met de organisatie via merkbaarbeterthuis@significant.nl

Zijn er kosten verbonden aan deelname aan deze bijeenkomsten?

Aan het bijwonen van deze bijeenkomst zijn geen kosten verbonden.

Ik ben cliënt / ervaringsdeskundige. Is het mogelijk een vergoeding te ontvangen voor de reiskosten en deelname aan de bijeenkomst?

Ja, als u cliënt bent of ervaringsdeskundige en u moet zelf (reis)kosten maken, dan is er de mogelijkheid om deze onder voorwaarden vergoed te krijgen. Wij vragen u dit verzoek te sturen naar merkbaarbeterthuis@significant.nl.

Hoe zie ik waar en wanneer de bijeenkomst bij mij in de buurt is?

De locatie en het tijdstip van de regiobijeenkomsten vindt u op de website. Zodra een nieuwe datum bekend is wordt deze toegevoegd. Na inschrijven ontvangt u een week voor de betreffende datum een e-mail met de exacte locatie en tijden van de bijeenkomst.